---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
06/21 02,   08,   19,   23,   25,   33,  + 32
06/19 16,   17,   31,   37,   41,   52,  + 34
06/16 14,   15,   21,   30,   44,   47,  + 48
06/14 03,   15,   32,   45,   48,   54,  + 55
06/12 04,   13,   23,   27,   29,   35,  + 14
06/09 09,   23,   25,   39,   52,   53,  + 38
06/07 11,   16,   18,   26,   46,   47,  + 42
06/05 11,   21,   26,   32,   51,   52,  + 05
06/02 05,   07,   17,   22,   32,   33,  + 06
05/31 03,   15,   18,   25,   26,   29,  + 19