---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
04/24 17,   18,   24,   40,   41,   46,  + 06
04/21 16,   18,   41,   43,   46,   55,  + 35
04/19 04,   17,   19,   35,   49,   55,  + 09
04/17 02,   10,   26,   27,   31,   38,  + 39
04/14 02,   10,   14,   26,   45,   54,  + 20
04/12 04,   29,   35,   37,   42,   54,  + 19
04/10 01,   22,   25,   31,   36,   48,  + 41
04/07 12,   24,   33,   34,   36,   53,  + 05
04/05 07,   09,   17,   25,   31,   32,  + 06
04/03 20,   21,   39,   42,   51,   53,  + 01