Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả

2018/04/22


06 , 07 , 22 , 32 , 36 , 39


2018/04/20


06 , 09 , 14 , 30 , 33 , 42


2018/04/18


06 , 16 , 28 , 29 , 39 , 44


2018/04/15


03 , 09 , 13 , 20 , 30 , 34


2018/04/13


11 , 22 , 24 , 33 , 38 , 43


2018/04/11


07 , 20 , 23 , 25 , 26 , 39


2018/04/08


02 , 05 , 11 , 16 , 30 , 34


2018/04/06


01 , 07 , 08 , 09 , 36 , 40


2018/04/04


02 , 03 , 06 , 16 , 41 , 44


2018/04/01


04 , 12 , 24 , 33 , 39 , 43


2018/03/30


07 , 11 , 18 , 28 , 34 , 43


2018/03/28


12 , 18 , 31 , 34 , 35 , 42


2018/03/25


04 , 10 , 13 , 22 , 38 , 42


2018/03/23


03 , 06 , 12 , 22 , 26 , 35


2018/03/21


06 , 19 , 38 , 40 , 41 , 44


2018/03/18


14 , 21 , 24 , 28 , 31 , 40


2018/03/16


06 , 08 , 13 , 17 , 20 , 34


2018/03/14


12 , 21 , 23 , 27 , 31 , 34


2018/03/11


01 , 14 , 19 , 26 , 41 , 42


2018/03/09


05 , 10 , 13 , 19 , 25 , 44


2018/03/07


08 , 19 , 25 , 31 , 37 , 40


2018/03/04


04 , 11 , 19 , 25 , 32 , 40


2018/03/02


03 , 07 , 15 , 27 , 41 , 45


2018/02/28


17 , 19 , 21 , 23 , 36 , 40


2018/02/25


08 , 10 , 12 , 29 , 30 , 42


2018/02/23


05 , 16 , 19 , 23 , 29 , 37


2018/02/21


18 , 23 , 24 , 26 , 29 , 33


2018/02/18


01 , 05 , 14 , 16 , 36 , 38


2018/02/14


12 , 31 , 32 , 34 , 35 , 43


2018/02/11


05 , 19 , 27 , 32 , 41 , 45trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New