Mega 6/45 Muộn nhất: 2018/06/20 tỷ lệ cược liên tiếp
2___Tổng số Draw:41 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 7.32 %

18___Tổng số Draw:40 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 12.5 %

22___Tổng số Draw:38 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 13.16 %

30___Tổng số Draw:46 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 17.39 %

32___Tổng số Draw:45 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:9 Times
Tỷ lệ: 20 %

43___Tổng số Draw:33 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 6.06 %