Power 6/55 Muộn nhất: 2018/06/21 tỷ lệ cược liên tiếp
2___Tổng số Draw:17 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 23.53 %

8___Tổng số Draw:18 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 11.11 %

19___Tổng số Draw:19 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 10.53 %

23___Tổng số Draw:22 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 13.64 %

25___Tổng số Draw:21 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 14.29 %

33___Tổng số Draw:14 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:1 Times
Tỷ lệ: 7.14 %

32___Tổng số Draw:21 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 19.05 %