---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Ngày quay thưởng Kết quả
06/23 03,   08,   11,   27,   32,   36
06/21 01,   04,   19,   21,   23,   39
06/19 02,   04,   11,   15,   35,   40
06/16 06,   07,   19,   29,   31,   36
06/14 02,   12,   16,   36,   37,   45
06/12 10,   11,   21,   23,   26,   37
06/09 02,   06,   22,   25,   35,   36
06/07 11,   13,   15,   26,   27,   41
06/05 04,   08,   22,   25,   37,   39
06/02 02,   05,   12,   35,   41,   43