---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Ngày quay thưởng Kết quả
04/24 04,   07,   12,   13,   20,   45
04/21 08,   11,   13,   20,   41,   43
04/18 01,   04,   05,   12,   17,   21
04/17 07,   11,   21,   25,   30,   44
04/14 04,   13,   20,   34,   35,   37
04/12 03,   12,   15,   16,   17,   44
04/10 07,   11,   14,   30,   35,   42
04/07 08,   10,   26,   28,   32,   34
04/05 02,   07,   25,   36,   38,   43
04/03 04,   11,   18,   33,   34,   45