---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Ngày quay thưởng Kết quả
09/15 08,   09,   28,   33,   35,   43
09/13 02,   15,   17,   25,   30,   38
09/11 21,   25,   29,   32,   34,   35
09/08 06,   09,   11,   26,   28,   36
09/06 02,   04,   13,   15,   26,   31
09/04 01,   09,   11,   23,   30,   37
09/01 05,   07,   14,   16,   29,   40
08/30 05,   06,   22,   23,   25,   44
08/28 01,   04,   12,   14,   19,   30
08/25 07,   08,   15,   20,   24,   31