Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả

2019/04/24


04 , 07 , 12 , 13 , 20 , 45


2019/04/21


08 , 11 , 13 , 20 , 41 , 43


2019/04/18


01 , 04 , 05 , 12 , 17 , 21


2019/04/17


07 , 11 , 21 , 25 , 30 , 44


2019/04/14


04 , 13 , 20 , 34 , 35 , 37


2019/04/12


03 , 12 , 15 , 16 , 17 , 44


2019/04/10


07 , 11 , 14 , 30 , 35 , 42


2019/04/07


08 , 10 , 26 , 28 , 32 , 34


2019/04/05


02 , 07 , 25 , 36 , 38 , 43


2019/04/03


04 , 11 , 18 , 33 , 34 , 45


2019/03/31


03 , 05 , 19 , 28 , 31 , 38


2019/03/29


02 , 19 , 26 , 27 , 30 , 37


2019/03/27


09 , 12 , 22 , 24 , 30 , 42


2019/03/24


05 , 17 , 21 , 27 , 34 , 40


2019/03/22


01 , 03 , 06 , 13 , 18 , 41


2019/03/20


02 , 07 , 17 , 24 , 29 , 37


2019/03/17


05 , 06 , 16 , 18 , 24 , 42


2019/03/15


05 , 10 , 15 , 19 , 38 , 42


2019/03/13


05 , 16 , 24 , 26 , 34 , 44


2019/03/10


05 , 24 , 31 , 32 , 42 , 45


2019/03/08


04 , 14 , 20 , 27 , 32 , 43


2019/03/06


02 , 07 , 14 , 24 , 40 , 41


2019/03/03


01 , 13 , 17 , 20 , 30 , 45


2019/03/01


15 , 23 , 29 , 31 , 38 , 43


2019/02/27


05 , 12 , 15 , 16 , 25 , 35


2019/02/24


01 , 07 , 13 , 23 , 32 , 42


2019/02/22


07 , 10 , 18 , 25 , 44 , 45


2019/02/20


01 , 10 , 15 , 24 , 37 , 45


2019/02/17


11 , 12 , 14 , 25 , 29 , 31


2019/02/15


03 , 22 , 26 , 27 , 30 , 44trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New