xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả

2019/09/15


08 , 09 , 28 , 33 , 35 , 43


2019/09/13


02 , 15 , 17 , 25 , 30 , 38


2019/09/11


21 , 25 , 29 , 32 , 34 , 35


2019/09/08


06 , 09 , 11 , 26 , 28 , 36


2019/09/06


02 , 04 , 13 , 15 , 26 , 31


2019/09/04


01 , 09 , 11 , 23 , 30 , 37


2019/09/01


05 , 07 , 14 , 16 , 29 , 40


2019/08/30


05 , 06 , 22 , 23 , 25 , 44


2019/08/28


01 , 04 , 12 , 14 , 19 , 30


2019/08/25


07 , 08 , 15 , 20 , 24 , 31


2019/08/23


06 , 07 , 12 , 17 , 19 , 24


2019/08/21


06 , 08 , 17 , 20 , 21 , 31


2019/08/18


02 , 07 , 18 , 21 , 24 , 33


2019/08/16


06 , 14 , 15 , 19 , 31 , 39


2019/08/14


13 , 20 , 22 , 24 , 33 , 34


2019/08/11


01 , 04 , 07 , 09 , 25 , 31


2019/08/09


11 , 19 , 26 , 28 , 30 , 42


2019/08/07


01 , 05 , 13 , 31 , 32 , 43


2019/08/04


06 , 10 , 21 , 30 , 43 , 45


2019/08/02


11 , 18 , 20 , 22 , 25 , 26


2019/07/31


06 , 12 , 15 , 19 , 25 , 45


2019/07/28


05 , 14 , 16 , 24 , 42 , 43


2019/07/26


05 , 14 , 16 , 22 , 25 , 33


2019/07/24


20 , 22 , 25 , 39 , 44 , 45


2019/07/21


07 , 08 , 10 , 24 , 33 , 44


2019/07/19


09 , 12 , 23 , 26 , 28 , 43


2019/07/17


10 , 11 , 16 , 22 , 28 , 35


2019/07/14


02 , 03 , 07 , 25 , 33 , 34


2019/07/12


16 , 18 , 24 , 26 , 40 , 44


2019/07/10


01 , 02 , 06 , 07 , 16 , 27trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New