Power 6/55 Muộn nhất: 2019/06/22 tỷ lệ cược liên tiếp
1___Tổng số Draw:44 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 4.55 %

9___Tổng số Draw:48 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 14.58 %

23___Tổng số Draw:47 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:9 Times
Tỷ lệ: 19.15 %

28___Tổng số Draw:33 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 12.12 %

42___Tổng số Draw:37 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 10.81 %

54___Tổng số Draw:32 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 9.38 %

49___Tổng số Draw:49 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:9 Times
Tỷ lệ: 18.37 %