Power 6/55 Muộn nhất: 2019/04/23 tỷ lệ cược liên tiếp
20___Tổng số Draw:37 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 10.81 %

21___Tổng số Draw:32 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 6.25 %

22___Tổng số Draw:36 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 11.11 %

31___Tổng số Draw:39 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 5.13 %

43___Tổng số Draw:30 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 13.33 %

45___Tổng số Draw:31 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:3 Times
Tỷ lệ: 9.68 %

30___Tổng số Draw:28 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 7.14 %