Power 6/55 Muộn nhất: 2019/09/14 tỷ lệ cược liên tiếp
10___Tổng số Draw:43 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 18.6 %

36___Tổng số Draw:40 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 12.5 %

42___Tổng số Draw:43 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 9.3 %

44___Tổng số Draw:45 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 11.11 %

45___Tổng số Draw:41 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 14.63 %

54___Tổng số Draw:37 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 10.81 %

14___Tổng số Draw:36 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 5.56 %