xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả số đặc biệt

2019/09/14


10 , 36 , 42 , 44 , 45 , 54


14


2019/09/12


18 , 29 , 32 , 33 , 45 , 49


40


2019/09/10


06 , 09 , 19 , 39 , 50 , 54


37


2019/09/07


07 , 17 , 31 , 35 , 38 , 46


16


2019/09/05


20 , 24 , 27 , 30 , 33 , 45


21


2019/09/03


13 , 14 , 29 , 35 , 41 , 55


25


2019/08/31


13 , 20 , 23 , 32 , 51 , 52


42


2019/08/29


10 , 11 , 12 , 23 , 27 , 48


9


2019/08/27


16 , 22 , 29 , 33 , 46 , 47


55


2019/08/24


19 , 20 , 34 , 40 , 49 , 51


1


2019/08/22


04 , 07 , 16 , 17 , 30 , 39


27


2019/08/20


10 , 30 , 38 , 48 , 54 , 55


46


2019/08/17


09 , 11 , 24 , 26 , 38 , 53


41


2019/08/15


19 , 25 , 31 , 32 , 39 , 47


8


2019/08/13


04 , 08 , 16 , 27 , 32 , 40


23


2019/08/10


07 , 17 , 36 , 42 , 43 , 50


44


2019/08/08


01 , 06 , 17 , 18 , 21 , 41


22


2019/08/06


09 , 11 , 19 , 20 , 26 , 42


17


2019/08/03


13 , 24 , 25 , 26 , 27 , 30


4


2019/08/01


01 , 18 , 39 , 45 , 48 , 49


26


2019/07/30


03 , 08 , 12 , 21 , 32 , 51


7


2019/07/27


02 , 03 , 25 , 33 , 44 , 50


17


2019/07/25


03 , 31 , 34 , 41 , 52 , 53


16


2019/07/23


05 , 10 , 21 , 32 , 39 , 52


41


2019/07/20


15 , 18 , 25 , 32 , 42 , 52


10


2019/07/18


04 , 24 , 29 , 31 , 39 , 41


38


2019/07/16


04 , 12 , 19 , 31 , 33 , 40


51


2019/07/13


05 , 23 , 29 , 45 , 50 , 52


1


2019/07/11


06 , 09 , 15 , 26 , 35 , 38


34


2019/07/09


04 , 17 , 25 , 40 , 42 , 51


2trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New