Số kiểm tra tự động
Ngày quay thưởng Kết quả số đặc biệt

2019/06/22


01 , 09 , 23 , 28 , 42 , 54


49


2019/06/20


09 , 15 , 23 , 41 , 49 , 51


52


2019/06/18


24 , 31 , 45 , 46 , 47 , 54


4


2019/06/15


13 , 23 , 40 , 45 , 52 , 55


9


2019/06/13


06 , 09 , 15 , 22 , 29 , 53


25


2019/06/11


02 , 05 , 13 , 20 , 30 , 49


35


2019/06/08


02 , 08 , 10 , 23 , 27 , 35


47


2019/06/06


10 , 13 , 30 , 36 , 51 , 54


16


2019/06/04


18 , 20 , 24 , 26 , 33 , 41


55


2019/06/01


10 , 24 , 31 , 41 , 42 , 47


20


2019/05/30


17 , 31 , 33 , 34 , 37 , 40


35


2019/05/28


15 , 22 , 31 , 32 , 33 , 37


51


2019/05/25


04 , 12 , 35 , 44 , 50 , 55


19


2019/05/23


13 , 21 , 33 , 42 , 53 , 55


44


2019/05/21


11 , 12 , 29 , 31 , 37 , 53


41


2019/05/18


06 , 10 , 13 , 18 , 29 , 38


53


2019/05/16


08 , 28 , 30 , 33 , 40 , 43


24


2019/05/14


06 , 11 , 15 , 21 , 30 , 40


10


2019/05/11


06 , 11 , 20 , 22 , 26 , 28


36


2019/05/09


19 , 21 , 48 , 49 , 54 , 55


27


2019/05/07


03 , 06 , 07 , 08 , 09 , 49


24


2019/05/04


01 , 02 , 03 , 17 , 26 , 53


50


2019/05/02


02 , 10 , 16 , 17 , 33 , 36


20


2019/04/30


03 , 05 , 13 , 40 , 41 , 45


52


2019/04/27


01 , 11 , 22 , 26 , 33 , 51


4


2019/04/25


16 , 22 , 23 , 33 , 36 , 38


45


2019/04/23


20 , 21 , 22 , 31 , 43 , 45


30


2019/04/20


08 , 10 , 12 , 24 , 40 , 44


51


2019/04/18


07 , 08 , 15 , 24 , 26 , 48


10


2019/04/16


16 , 29 , 32 , 33 , 52 , 53


5trang đầu tiên
trang tiếp theo
trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ
Cũ Để New