Mega 6/45 Muộn nhất: 2019/06/23 tỷ lệ cược liên tiếp
3___Tổng số Draw:55 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 7.27 %

8___Tổng số Draw:60 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 6.67 %

11___Tổng số Draw:69 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 10.14 %

27___Tổng số Draw:68 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 8.82 %

32___Tổng số Draw:59 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:12 Times
Tỷ lệ: 20.34 %

36___Tổng số Draw:51 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 15.69 %