Mega 6/45 Muộn nhất: 2019/04/24 tỷ lệ cược liên tiếp
4___Tổng số Draw:57 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 10.53 %

7___Tổng số Draw:59 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:7 Times
Tỷ lệ: 11.86 %

12___Tổng số Draw:62 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:5 Times
Tỷ lệ: 8.06 %

13___Tổng số Draw:61 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:6 Times
Tỷ lệ: 9.84 %

20___Tổng số Draw:51 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:2 Times
Tỷ lệ: 3.92 %

45___Tổng số Draw:54 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 14.81 %