Mega 6/45 Muộn nhất: 2019/09/15 tỷ lệ cược liên tiếp
8___Tổng số Draw:64 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 6.25 %

9___Tổng số Draw:59 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 13.56 %

28___Tổng số Draw:67 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:8 Times
Tỷ lệ: 11.94 %

33___Tổng số Draw:66 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:9 Times
Tỷ lệ: 13.64 %

35___Tổng số Draw:68 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:9 Times
Tỷ lệ: 13.24 %

43___Tổng số Draw:56 Times
Thời gian tiếp theo Draw liên tiếp:4 Times
Tỷ lệ: 7.14 %