---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
09/14 10,   36,   42,   44,   45,   54,  + 14
09/12 18,   29,   32,   33,   45,   49,  + 40
09/10 06,   09,   19,   39,   50,   54,  + 37
09/07 07,   17,   31,   35,   38,   46,  + 16
09/05 20,   24,   27,   30,   33,   45,  + 21
09/03 13,   14,   29,   35,   41,   55,  + 25
08/31 13,   20,   23,   32,   51,   52,  + 42
08/29 10,   11,   12,   23,   27,   48,  + 09
08/27 16,   22,   29,   33,   46,   47,  + 55
08/24 19,   20,   34,   40,   49,   51,  + 01