---Bấm số của bạn---

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Ngày quay thưởng Kết quả
04/23 20,   21,   22,   31,   43,   45,  + 30
04/20 08,   10,   12,   24,   40,   44,  + 51
04/18 07,   08,   15,   24,   26,   48,  + 10
04/16 16,   29,   32,   33,   52,   53,  + 05
04/13 09,   13,   20,   21,   36,   43,  + 32
04/11 01,   08,   31,   32,   37,   55,  + 53
04/09 10,   14,   19,   36,   48,   49,  + 03
04/06 01,   20,   30,   41,   46,   50,  + 48
04/04 16,   26,   29,   38,   47,   51,  + 13
04/02 01,   04,   09,   20,   22,   26,  + 48